Ekonomi

Motorlu araç ticareti yapan mükellefelere teminat yükümlülüğü getiriliyor

Teklifle, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak emeliyle teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak maksadıyla 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ait adap ve asılları belirleme konusunda yetki veriliyor.

Mükelleflerin teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü meblağında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kamulaştırma bedelleri ödenmesi halinde, süreçler katılaşmış kabul edilecek

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak açılan davalarda yönetimin daima muhatap olması ve tıpkı taşınmaz için tekrarlanmış ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirisi dahil eksik yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle mutlaklaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirisi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için, icra takibine gidilmeden evvel davacı banka hesap numarasını yazılı halde davalı yönetime bildirecek. Yönetim de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme zaruriliği olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak.

Davalarda hükmedilen tazminat için yönetimlerin bütçelerinde özel hisse ayrılacak

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 tarihine kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut tüzel el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, gereksinim olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde özel bir hisse ayrılacak.

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye masrafları için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son mutlaklaşmış bütçe gelirleri toplamının, başka yönetimler için en son mutlaklaşmış bütçe sarfiyatları toplamının en az yüzde üçü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam meblağının ayrılan ödeneğin toplam fiyatını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların meblağları dikkate alınacak. Taksitli ödeme mühletince yasal faiz ödenecek.

Teklifle imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile mümkün gereksinimleri göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak.

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak koşuluyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına alışılmamış olarak diğer gayelere tahsis edilemeyecek.

Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve vazifelerine düzenleme

Kanunla Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve vazifeleri ile Komitenin sekretaryasına yönelik konular düzenleniyor. Buna nazaran Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Merkez Bankası Liderinden oluşacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel bölüm temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek. Komitenin misyon ve yetkileri, para ve maliye siyasetleri ortasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek; fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para siyaseti ve para siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak; kamu tarafından belirlenen yahut yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak olacak.

Komitenin sekretarya hizmetlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek; Komitenin ve sekretaryanın çalışma yöntem ve temelleri, üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, vazife alanına giren bahislerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Komitenin belirleyeceği biçim ve mühlet içerisinde vermekle yükümlü olacak.

EKAP’ta süreçlerin kapsamı genişletiliyor

Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanununa eklenen süreksiz unsura nazaran, konusu kabahat teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Teklifle kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kaidesi aranacak.

Kamu İhale Konsey kararı yeterince zorlayan sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen mukaveleler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak süreçlerin kapsamı genişletiliyor.

Düzenleme ile Kamu İhale Konseyi kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm savları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele unsuru gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Teklifin birinci kısmında yer alan unsurların kabul edilmesi sonrasında TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime orta verdi.

Aranın akabinde Akar, komitenin yerini almaması üzerine birleşimi 15 Kasım Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu